Machon Shilo

תרמו למכון שילה

סכום:

Easy Joomla Paypal Payment / Donations Module

שמיעת מוזיקה בשלושת השבועות ובכל ימות השנה

האם מותר לשמוע מוזיקה? האם טעם האוסרים הוא מפני החורבן או מסיבות אחרות? האם קיים הבדל בין שלושת השבועות ושאר ימות השנה? מה דינם של תשעה הימים בתחילת חודש אב?

הורד את השיעור