Machon Shilo

תרמו למכון שילה

סכום:

Easy Joomla Paypal Payment / Donations Module

תפילת שמונה עשרה

האם יש נוסח מסוים שתיקנו החכמים הראשונים שחייב אדם לומר, או האם התקנה הייתה אחרית, דהיינו שחייב אדם להתפלל שמונה עשרה ברכות בסדר מסוים ובכל ברכה להזכיר נושאים מסוימים, אבל מעבר לכך רשאי אדם להוסיף ולשנות כרצונו?

הורד את חלק 1

חורד את חלק 2