Machon Shilo

תרמו למכון שילה

סכום:

Easy Joomla Paypal Payment / Donations Module

יום תקומת ישראל ו'פורים משולש

יום שני 19 אפריל 2010  10:49

יום תקומת ישראל ו'פורים משולש' /  מאת: הרב דוד בר-חיים

ביום ה' באייר תש"ח (15 במאי 1948) סולק השלטון הזר הבריטי מארץ ישראל, ולראשונה מאז שכבשו פומפיוס וצבאותיו את הארץ בשנת 63 לפסה"נ, עמד עם ישראל על רגליו כעם ריבוני בארצו. זהו תאריך מכריע ומכונן בתולדות עם ישראל: יום סיום הגלות ושיבתנו אל תוך ההיסטוריה. "ויפה כיוונו המנהיגים שקבעו את היום הזה דוקא, אשר בו היה עיקר הנס שיצאנו מעבדות לחירות על-ידי הכרזת העצמאות. ואלמלא נעשית ההכרזה באותו היום והייתה נדחית ליום אחר, אז היינו מאחרים את המועד ולא היינו משיגים את ההכרה וההסכמה של המעצמות הגדולות שבאומות העולם, כידוע. ונס זה משך אחריו גם את הנס השני של ההצלה ממות לחיים הן במלחמתנו נגד הערביים בא"י, והן הצלת יהודי הגולה מיד אויביהם במקומות מגוריהם שעלו לא"י. ובא על-ידי כך הנס השלישי של קיבוץ גליות" [לשון הגאון רבי משולם ראטה בשו"ת קול מבשר, א, כא].